Menu Close

大韩民国(韩语:대한민국/大韓民國 Daehan Minguk),位于东亚朝鲜半岛南部的民主共和国,简称韩国(한국/韓國 Hanguk),或称为南韩(남한/南韓),首都为首尔。韩国三面环海,西南濒临黄海(韩国称“西海”),东南紧接朝鲜海峡,东边是日本海(韩国称“东海”),北面隔着三八线朝韩非军事区与朝鲜民主主义人民共和国相邻,总面积约10万平方公里(占朝鲜半岛总面积的45%),人口5,100万。

当地语言: 韩语